nowy testament

Przekład literacki
 

PDF

ZIP

Wstęp - stopka redakcyjna, uwagi
o przekładzie, wykaz skrótów

   

Ewangelia wg św. Mateusza

   

Ewangelia wg św. Marka

   

Ewangelia wg św. Łukasza

   

Ewangelia wg św. Jana

   

Dzieje Apostolskie

 

List św. Pawła do Rzymian

 

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

 

Drugi List św. Pawła do Koryntian

 

List św. Pawła do Galacjan

   

List św. Pawła do Efezjan

 

List św. Pawła do Filipian

 

List św. Pawła do Kolosan

 

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan

 


2002 © Copyright EIB

 

 

   

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan

 

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

 

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

 

List św. Pawła do Tytusa

 

List św. Pawła do Filemona

 

List do Hebrajczyków

 

List św. Jakuba

 

Pierwszy List św. Piotra

 

Drugi List św. Piotra

 

Pierwszy List św. Jana

 

Drugi List św. Jana

 

Trzeci List św. Jana

 

List św. Judy

 

Objawienie św. Jana