nowy testament

Przekład dosłowny
 

PDF

ZIP

Ewangelia wg św. Mateusza

   

Ewangelia wg św. Marka

   

Ewangelia wg św. Łukasza

   

Ewangelia wg św. Jana

   

Dzieje Apostolskie

   

List św. Pawła do Rzymian

   

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

   

Drugi List św. Pawła do Koryntian

   

List św. Pawła do Galacjan

   

List św. Pawła do Efezjan

   

List św. Pawła do Filipian

   

List św. Pawła do Kolosan

   

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan

   

Drugi List św. Pawła do Tesaloniczan

   


2002 © Copyright EIB

 

 

     

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

   

Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

   

List św. Pawła do Tytusa

   

List św. Pawła do Filemona

   

List do Hebrajczyków

   

List św. Jakuba

   

Pierwszy List św. Piotra

   

Drugi List św. Piotra

   

Pierwszy List św. Jana

   

Drugi List św. Jana

   

Trzeci List św. Jana

   

List św. Judy

   

Objawienie św. Jana